Announcements‎ > ‎

Donation Made to the Haiti Earthquake

posted Jun 30, 2010, 10:48 PM by Unknown user

Haiti Donation

Feb, 2010 (18)
 
Chan, Van                   Cheung, Charles                 Chow, Lynley               Guan, Wei Wen               Lam, George               Lee, Hoi Yin                Li, Jin Ming           Lu, Jacqueline
Lobaker, Hank             Lu, Wei Jian                       Mo, Shaade                 Peng, Pits                       Sun, Xinghua(Patrick)   Tong, Alan                  Wang, Jiong         Wong, Michael
Wong, Cindy               Yang, Torie
 
Mar, 2010 (25)
 
Au, Ya Lung(Alvin)       Chen, Thomas                   Chen, Yu                     Cheng, Fiona                    Dan, Zhaohong            Huang, Sanna             Kilfoyle, David       Lam, Thomas
Lan, Zhen                   Liang, Chao Peng              Liu, Lisa                       Lu, Patrick                       Ma, Jian                      Mei, Lin Qing              Qiu, Alina             Tang, Sarah
Tsai, Rex                   Tse, Makco                       Tsui, Yuen Chung         Wang, Yao                      Yang, Chun Mei            Yu, Jun                       Yung, Francis      Zha, Xiao Dai
Zhong, Johnson
 
Total (43) we Donated $250.00 in total.
 
Thanks for all the support from our new members !!
Ċ
Unknown user,
Jun 30, 2010, 10:50 PM
Comments